كسی كه از كار خوب خودش، خوشحال شود و از كار بدش، ناراحت گردد، مؤمن است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E