كسی كه بر مصیبت بزرگ صبر كند، خداوند (در مقابل آن) به او عوض میدهد و كسی كه خشم خود را فرو ببرد، خداوند به او پاداش خواهد داد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E