كسی كه بر مصیبت بزرگ، صبر كند، خداوند به او عوض (پاداش زیاد) میدهد و كسی كه خشم خود را فرو نشاند، خداوند به او پاداش میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E