كسی كه بلا (امتحان الهی) را نعمت و آسایش و آرامش (در دنیا) را مصیبت و گرفتاری نداند، مؤمنی كه ایمانش كامل است، نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E