كسی كه به فریاد برادر مؤمن خود برسد كه او را از ورطهای یا غمی یا اندوهی بیرون آورد حق تعالی برای او ده حسنه بنویسد و ده درجه از برای او بلند كند و ثواب ده بنده آزاد كردن به او كرامت فرماید و عذاب را از او بردارد و ده شفاعت از برای او در قیامت مهیا كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E