كسی كه بیشتر از سه روز با برادر ایمانی خود قهر كند و (با این حال) بمیرد، وارد جهنّم میشود (یعنی عذاب میبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E