كسی كه خداوند به دست او، گشایشی (در كار) مسلمانی به وجود بیاورد، خداوند، اندوه دنیا و آخرت را از او برطرف میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E