كسی كه در دنیا گناهی كند و عقوبت آن را (نیز) ببیند، پس (دیگر) خداوند عادلتر از آن است كه بندهاش را برای بار دوم (نسبت به آن گناه) عذاب دهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E