كسی كه دوست دارد، خداوند موقع سختی و گرفتاری، دعای او را مستجاب كند، باید در موقع آسایش (و راحتی) زیاد دعا كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E