كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (هم) بخشش نماید، از بخل (و خسیسی) به دور است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E