كسی كه غذا خورده و شكر (الهی) را به جا میآورد مانند روزهداری است كه صبور است. (با سختیهای روزه، روزههای خود را كامل به جا میآورد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E