كسی كه فراوان استغفار كند، خداوند برای او هم غم و غصّهای، راه گشایش قرار میدهد و از هر تنگنایی، راه خروج میگذارد و از جایی كه فكرش را هم نمیكند، به او روزی میرساند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E