كسی كه گناهی انجام دهد و بداند كه خدایی دارد كه اگر بخواهد، آن گناه را بخشیده و اگر (هم) بخواهد، می تواند او را عذاب كند، (در این صورت) بر خداوند لازم است كه او را ببخشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E