كسی كه مشتاق به (رسیدن به) بهشت است به سوی كارهای نیك، میشتابد و كسی كه از آتش (جهنّم) میترسد، از شهوات میگذرد و كسی كه منتظر مرگ است، از لذّتهای (حرام) دست میكشد و كسی كه در دنیا زاهد است، مصیبتها بر او آسان میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E