كسی كه میخواهد دعایش مستجاب شود و غم او از بین برود، تنگدستی را از سختی رهایی بخشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E