كسی كه نسبت به دنیا بیاعتنا باشد، (زرق و برق دنیا او را به طرف انحراف نكشاند) خداوند بدون شاگردی به او علم میآموزد (سختیهای مسائل علمی را برای او روشن میكند) و او را (نسبت به موضوعات مختلف) آگاهی میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E