مرگ برای هر مرد و زن مسلمان، كفّاره است. (فشار و سختی مرگ، كفّارهی گناهان مؤمن است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E