من، (از عذاب الهی به شما) بیم می دهم و می ترسانم و مرگ، یغماگر است (وقتی آمد همه چیز انسان را می گیرد و چیزی از انسان را باقی نمی گذارد) و ساعت قیامت، وعده ای است (كه خداوند داده است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E