موقع مصیبت (به مصیبت دیده) پاداش بزرگی میدهند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E