مهمانی تا سه روز است و از آن بیشتر، صدقه محسوب میشود و بر مهمان لازم است كه بعد از سه روز، مكان خود را تغییر دهد. (زیرا میزبان به سختی افتاده و از زندگی خودش میافتد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E