مؤمن (كسی است كه) هزینه و مخارج او كم است.(نه این كه پر هزینه باشد به طوری كه توقّع او زیاد و در سختی قرار بگیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E