مؤمن نسبت به اهل ایمان مانند سر نسبت به بدن است و مؤمن از درد اهل ایمان دردمند میشود همان طوری كه بدن از درد سر، دردمند میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E