مؤمنین در مهربانی و دوستی و ارتباط با یكدیگر، مانند یك جسم (و پیكر هستند) زمانی كه یك عضو به درد آید، سایر اعضا نیز به بیخوابی و تب دچار میشوند. (یكی از صفات آشكار مؤمن، دلسوزی اوست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E