مؤمنین را در مهربانی و دوستی و ارتباط با یكدیگر ببینید كه مانند یك بدن هستند و زمانی كه یك عضو از آن به درد آید، تمام اعضای بدن به بیخوابی و تب دچار میشوند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E