نظر كنید كه با كه سخن میگویید و مصاحبت میكنید كه هر كه هست در وقت مرگ مصاحبانش را به او مینمایند اگر حالشان نیك است از مصاحبت ایشان شاد میشود و اگر حالشان بد است غمگین میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E