هديّه دادن (یا هديّه گرفتن) به هنگام نیاز، خوب (پسندیده) است (زمانی كه شخصی نیاز مالی داشته باشد با گرفتن یك هديّهی ارزشمند، بسیار خوشحال شده و از غم و اندوه نجات پیدا میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E