هر چیزی كه (شخص) مؤمن از آن بدش میآید، مصیبت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E