هر كسی كه مورد حساب قرار گیرد، عذاب میشود. (ترازوی عدالت خداوند الهی به گونهای است كه ریزترین اعمال را هم حساب میكند، پس افراد كمی هستند كه در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E