هر كه از مؤمنی شدّتی و غمی از غمهای دنیا بردارد حق تعالی هفتاد و دو غم از غمهای آخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای دنیا را از او دفع كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E