هر كه اكرام كند برادر مؤمنش را به یك كلمه كه از روی لطف به او بگوید و غمی از او بردارد پیوسته در سایهی رحمت الهی باشد تا مشغول این اكرام باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E