هر كه گرامی دارد برادر مؤمن خود را به یك كلمه از روی لطف یا حاجت او را برآورد یا غمی را از او بردارد پیوسته رحمت الهی بر سر او سایه انداخته باشد تا در كارسازی و مهربانی برادر مؤمن باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E