هر كه میافر مؤمن را اعانت كند حق تعالی از او هفتاد و سه شدت از شدتهای دنیا را بردارد و او را امان دهد از غم و اندوه و هفتاد غم و شدت در آخرت از او بردارد در وقتی كه از شدت اهوال [ترس] قیامت نفسهای مردم گرفته باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E