هر نعمتی به جز نعمت اهل بهشت از بین میرود و هر غمی به جز غم اهل جهنّم، منقطع (و نابود) میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E