همانا خداوند به وسیلهی حكمت و برتری خود، آسایش و شادی را در یقین و رضا (به رضای خدا) قرارداده است و غم و غصّه را در شك و غضب، قرار داده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E