همانا خداوند دردی را نفرستاده كه شفا و درمان نداشته باشد، به جز پیری. (كه در جان انسان رسوخ پیدا می كند و قابل جدا كردن نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E