همانا خداوند، دردی قرار نداده مگر این كه برای آن درد، شفائی قرار داده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E