همانا زمانی كه خداوند بر امّتی، خشم بگیرد، بر آنها عذاب رانش زمین و تبدیل شدن به حیوان را نازل نمیكند (بلكه) مواد غذایی را كم میكند تا قیمتهای كالا، گران شود و باران را از آنها قطع میكند و افراد بد را سرپرست آنها قرار میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E