همانا وقتی خداوند، خوبی قومی را بخواهد، آنها را (به سختی و فشار) مبتلا می سازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E