هیچ جرعهای نزد خداوند محبوبتر از جرعهی خشمی نیست كه مردی آن را فرو نشانده باشد یا جرعهی صبری كه بر مصیبت، نوشیده باشد و هیچ قطرهای نزد خداوند از قطرهی اشكی كه از ترس خداوند ریخته و قطرهی خونی كه در راه خداوند، ریخته شده است، محبوبتر نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E