هیچ عضوی در بدن (انسان) نیست مگر این كه از دست زبان، شكایت دارد. (چون به خاطر گناه عضو كوچكی مثل زبان، تمام اعضاء باید در سختی باشند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E