هیچ مصیبتی و رنج و سختی و بیماری و آزار و اندوه به مؤمن نمیرسد مگر این كه خداوند آنها را كفّارهی گناه مؤمن قرار میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E