هیچ یك از شما نباید به خاطر سختیای كه به او رسیده است، آرزوی مرگ كند. (زیرا سختی مرگ بسیار بالاتر از سختیهای در دنیاست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E