یاد خدا (باعث) شفاء (درد) دل و درون میشود. (زیرا برای درد دل و ناراحتی روحی و روانی، دارویی خاص وجود ندارد بلكه با ذكر خدا درمان میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E