یكی از دانش (های) مرد این است كه معیشت (وضع زندگی) خود را اصلاح كند و جست و جو كردن چیزی كه تو را اصلاح میكند (و از سختی و گرفتاری) بیرون می آورد، دنیا پرستی نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E