(دختران و پسران خود را) به هم شأن خودشان تزویج كنید و با هم شأن خود ازدواج كرده و برای نطفههای خود (همسر مناسب) انتخاب كنید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E