اولین (مرحلهی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله، سكوت اختیار كند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E