ای انسان! آن (مقدار) كه تو را كفایت میكند، در اختیار داری (ولی) چیزی كه تو را به طغیان (و ستم) میرساند، طلب میكنی. ای انسان! نه به كم راضی میشوی و نه به زیاد، سیر میشوی. (در این روایت، طبیعت انسان، توسط پیامبر تشریح شده است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E