با زن به خاطر چهار چیز ازدواج میكنند: ثروت، مقام، زیبایی و دینش. پس تو (ای مسلمان) به خاطر دین زنی را انتخاب كن زیرا دستان تو زیاد میشوند. (كنایه از این كه چون به خاطر دین ازدواج كردی، فرزندان صالحی نصیبت خواهند شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E