برای نطفههای خود (رحم پاكی) انتخاب كنید و با هم شأن خود ازدواج كرده و به چنین كسانی هم زن بدهید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E