خداوند، حضرت یحیی پسر زكريّاء را در شكم مادرش مؤمن و فرعون را (نیز) در شكم مادرش كافر آفرید. (یعنی خداوند از همان اوّل میدانست كه یحیی، مؤمن و فرعون، كافر است امّا آنها از روی اختیار به آن جایگاه رسیدند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E